Regulamin Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA

 

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA www.miiego.pl. Jego akceptacja i przestrzeganie jest koniecznym warunkiem osiągnięcia korzyści wynikających z podjętej na jego mocy współpracy z firmą Azetx Piotr Czarczyński z siedzibą w Koninie 62-510 przy ul. Jana Pawła II 81; dalej nazywaną MIIEGOPOLSKA

§1
Definicje:

 • Program PARTNER MIIEGOPOLSKA całość programu znajduje się pod adresem http://miiego.pl/warunki-wspolpracy
 • Produkty​- cały asortyment uwzględniany w programie PARTNER MIIEGOPOLSKA znajduje się w ofercie cenowej na stronie miiego.pl
 • Partner​- osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie PARTNER MIIEGOPOLSKA
 • Nowy Klient​- Klient, który zarejestrował się za pomocą spersonalizowanego Linku Afiliacyjnego zawierającego Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID) i dokonał zakupu produktów MiiegoPolska oraz dokonał płatności
 • Umowa Dystrybucyjna Partnerska​- umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim PARTNER MIIEGOPOLSKA zawarta między MIIEGOPOLSKA a Partnerem
 • Kwota Minimalna – ​kwota, która pozwala na zlecenie przez Partnera wypłaty Prowizji
 • Link Afiliacyjny – ​Link prowadzący do sklepu www.miiego.pl, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).

§2
Zasady ogólne:

 1. Partnerami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Umowę i powyższy Regulamin Programu PARTNER MIIEGOPOLSKA.
 2. Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnictwo w Programie PARTNER MIIEGOPOLSKA jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Partner nie jest pracownikiem, ani przedstawicielem MIIEGOPOLSKA. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu MIIEGOPOLSKA i reprezentować siebie i swojej działalności w imieniu tej firmy. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA.
 5. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Z przyczyn niezależnych od MiiegoPolska Program PARTNER MIIEGOPOLSKA może zostać zakończony z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni. Poinformowanie Partnera nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz umieszczenie informacji na koncie Partnera.

§3
Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

 1. Każdy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny (Partner ID).
 2. Partner będzie zdobywał Nowych Klientów za pomocą Linków Afiliacyjnych – hiperłączy prowadzących do poleceń programu PARTNER MIIEGOPOLSKA na stronie www.miiego.pl, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).
 3. Każdy Partner będzie miał stworzony KOD RABATOWY, przyporządkowany w systemie administracyjnym do Partnera. Użycie KODU RABATOWEGO obniży cenę zakupu produktu na stronie miiego.pl dla klienta końcowego.

§4
Wynagrodzenie dla Partnera

 1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakup produktu przez poleconych przez nich Nowych Klientów przy użyciu Linku Partnerskiego lub KODU RABATOWEGO.
 2. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie pobrania należności od Nowego Klienta.
 3. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
 4. Partner nie ​jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów. Rejestracja w Programie PARTNER MIIEGOPOLSKA jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe, nie częściej niż raz w miesiącu, w odstępie co najmniej 30 dni. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji będzie wysyłany raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca. W przypadku prowizji równej zero złoty Raport nie będzie wysyłany na podany adres e-mail Partnera.
 6. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia MIIEGOPOLSKA rachunek na odpowiednią kwotę. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę. Prowizja naliczana jest od cen brutto produktów. Wartości procentowe prowizji będą także wartościami brutto rachunków lub faktur prowizyjnych Partnerów.
 7. Partner będzie mógł zakupić w specjalnej cenie produkty Miiego na własne potrzeby lub w celach testowych i promocji marki.
 8. System prowizyjny będzie udostępniony po pozytywnej weryfikacji konta Partnera

§5
Metody promocji serwisu PARTNER MIIEGOPOLSKA.

 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. MiiegoPolska nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza firmową witryną.
 2. Partner nie może publicznie umieszczać niższych cen niż są one dostępne na stronie www.miiego.pl na swoich stronach internetowych oraz umieszczać publicznie niższych cen w swoich materiałach promocyjnych. Ceny takie mogą być podawane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi osobami.
 3. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Partner nie może promować MiiegoPolska na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu firmy.
 5. Partner zobowiązany jest formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty MiiegoPolska prezentowanej w ramach Programu PARTNER MIIEGOPOLSKA (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu PARTNER MIIEGOPOLSKA, treść korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu PARTNER MIIEGOPOLSKA) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, nie bezpośrednio od MiiegoPolska.
 6. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.

§6
Bezpieczeństwo danych Partnera i jego Klientów

 1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają dokonania zmian przez Partnera.
 2. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera.
 3. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu PARTNER MIIEGOPOLSKA muszą być zgodne z prawdą. MiiegoPolska nie musi dochodzić ich poprawności.
 4. Dział techniczny MiiegoPolska dopełni wszelkich starań, aby zabezpieczyć spójność i treść baz danych.
 5. Partner zgadza się na przesłanie mu zmian Regulaminu i innych przydatnych informacji związanych z Programem PARTNER MIIEGOPOLSKA. Odstąpienie od chęci otrzymywania tego typu powiadomień Partner składa pisemnie do MiiegoPolska.
 6. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA jest niedozwolone.

§7
Reprezentacja

 1. Partner będzie starannie promował markę MIIEGO zgodnie z przeznaczeniem narzędzia, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub Nowemu Klientowi produktów lub usług innych, niż te świadczone przez MiiegoPolska.

§8
Dezaktywacja konta Partnera 1.

Nieprzestrzeganie zasad powyższego Regulaminu będzie skutkowało dezaktywacją konta.

 1. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez MiiegoPolska jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz jej dobrego imienia może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem.
 2. Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec MiiegoPolska wiąże się z natychmiastowym rozwiązaniem umowy między stronami i skasowaniem konta Partnera bez zachowania naliczonych prowizji.
 3. Na zdezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas zebrane nie mogą zostać wypłacone.
 4. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim PARTNER MIIEGOPOLSKA wysyłając do MiiegoPolska pisemną prośbę o dezaktywację konta. W innym przypadku konto Partnerskie zachowuje ważność bezterminowo od początku nawiązania współpracy przez Partnera.
 5. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim PARTNER MIIEGOPOLSKA i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
 6. Partner ma prawo zgłosić się do MiiegoPolska o ponowne aktywowanie konta.

§9
Zmiany regulaminu.

 1. Obowiązujący Regulamin Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA łącznie z bieżącymi zmianami publikuje się na stronie http://miiego.pl/warunki-wspolpracy
 2. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Prowizji, zespół MiiegoPolska będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego PARTNER MIIEGOPOLSKA na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od MiiegoPolska
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.